TGS44

Formula serie

  ระบบการจัดการทางการเงินประสิทธิภาพสูงเป็นระบบบัญชีที่มีการเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์ ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน 

placeholder image

ตั้งแต่การ Online Post, Online Update และ Online Correction ระบบทั้งหมด คือ ระบบซื้อ, ระบบขาย, ระบบลูกหนี้, ระบบเจ้าหนี้, ระบบสินค้าคงคลัง, ระบบบัญชีแยกประเภท,ระบบสินทรัพย์ถาวร ระบบเช็ค และเงินฝากธนาคาร, ระบบงบประมาณ, ระบบ Costing ระบบ Consolidate, ระบบสกุลเงินต่างประเทศ, ระบบภาษี ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบบำรุงรักษาข้อมูล 

สามารถคำนวณ ยอดรวมต่างๆ ได้ถูกต้องและง่ายดายต่อผู้ใช้งาน แม้ในการยกเลิกรายการ ระบบก็ทำการกลับบัญชีให้อัตโนมัติ

placeholder image

สนใจ / กรอกข้อมูลเพิ่มเติม

ความเชี่ยวชาญด้านบริการให้คำปรึกษาทางการเงินอย่างมืออาชีพ

CSR3

1213/237 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร)
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : 02-934-4208
อีเมล์ : sales@trianglesoft.co.th

CSR%20Map

Follow us

so1so3so3so43