Triangle soft Business Network for Life Accounting

SMEs Business Consulting Service

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ในยุคปัจจุบันมีผู้คนจำนวนมากที่สนใจทำธุรกิจส่วนตัว โดยธุรกิจที่ได้รับความนิยมลงทุน ก็คือ "ธุรกิจ SME" ซึ่งเป็นธุรกิจขนาดย่อมหรือขนาดกลางตามกำลังของผู้ประกอบการ ทำให้ไม่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก และมีเจ้าของกิจการเป็นผู้คอยดูแล ไม่แปลกที่คนยุคใหม่นิยมทำธุรกิจ SME เพราะให้ความสบายใจและไม่ต้องแบกรับความกดดันของคนหลายคน

placeholder image

Business Assessment for Small SMEs

การพัฒนาทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน และความสำคัญของการเข้าถึงสินเชื่อต่อการเติบโตของ SMEs ส่วนที่สองจะเป็นการกล่าวถึงกรณีของประเทศไทย ซึ่งเราคงปฏิเสธไม่ได้ถึงความสำคัญของ SMEs ต่อระบบเศรษฐกิจไทย

End to End Process Improvement for Small

การจัดการกระบวนการธุรกิจเพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานสูงสุดมีความสำคัญมาโดยตลอด สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันมีลักษณะของโซ่อุปทานที่ยาวมากขึ้นและเกี่ยวข้องกับหลากหลายส่วนงาน รวมไปถึงหุ้นส่วนภายนอก (Third-Party Partners) และผู้ขายวัตถุดิบ (Suppliers)

placeholder image

สนใจ / กรอกข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ประกอบการที่ต้องการขยายธุรกิจ ขยายสาขาภายในประเทศ และต่างประเทศ

CSR3

1213/237 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร)
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : 02-934-4208
อีเมล์ : sales@trianglesoft.co.th

CSR%20Map

Follow us

so1so3so3so43