FORMULA SERIES

ระบบการจัดการทางการเงินประสิทธิภาพสูงเป็นระบบบัญชีที่มีการเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์ ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ตั้งแต่การ Online Post, Online Update และ Online Correction ระบบทั้งหมด คือ ระบบซื้อ, ระบบขาย, ระบบลูกหนี้, ระบบเจ้าหนี้, ระบบสินค้าคงคลัง, ระบบบัญชีแยกประเภท,ระบบสินทรัพย์ถาวร ระบบเช็ค และเงินฝากธนาคาร, ระบบงบประมาณ, ระบบ Costing ระบบ Consolidate, ระบบสกุลเงินต่างประเทศ, ระบบภาษี ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบบำรุงรักษาข้อมูล สามารถคำนวณ ยอดรวมต่างๆ ได้ถูกต้องและง่ายดายต่อผู้ใช้งาน แม้ในการยกเลิกรายการ ระบบก็ทำการกลับบัญชีให้อัตโนมัติ


 

 

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (ATSI) | สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (ATCI) | กรมสรรพากร | กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | ตลาดหลักทรัพย์  | ประกันสังคม | หอการค้าไทย | สภาวิชาชีพบัญชี | สสว. (SMEs) | SIPA | Software Park Thailand | DMC | กระทรวงพาณิชย์ | กระทรวงอุตสาหกรรม | กระทรวงการคลัง | กระทรวงคมนาคม | กระทรวงแรงงาน