DAccount / ระบบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

DAccount เป็นระบบบัญชีสำเร็จรูปที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดย่อมลูกค้าสามารถมีความมั่นใจได้ด้วยทีมพัฒนากลุ่มบริษัท คริสตอลซอฟท์แวร์กรุ๊ปที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี และให้ความมั่นใจเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ด้วยนโยบายการบริการที่มี คุณภาพ และรับประกันการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์สำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก

DAccount ประกอบด้วย 8 ระบบ

  • Purchase Order System
  • Sales Order System
  • Inventory Control System
  • Account Payable System
  • Account Receivable System
  • Cheque System
  • Super General Ledger System
  • Fixed Assets System


 

 

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (ATSI) | สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (ATCI) | กรมสรรพากร | กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | ตลาดหลักทรัพย์  | ประกันสังคม | หอการค้าไทย | สภาวิชาชีพบัญชี | สสว. (SMEs) | SIPA | Software Park Thailand | DMC | กระทรวงพาณิชย์ | กระทรวงอุตสาหกรรม | กระทรวงการคลัง | กระทรวงคมนาคม | กระทรวงแรงงาน